Att söka stipendium


I ansökningsformuläret finns mer förklarande text till vissa punkter. Innan du går vidare till ansökningsformuläret bör du läsa den allmänna och viktiga informationen här.

Ändamålet för Minnesfonden

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond har till ändamål att stödja ungdomar och organisationer i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdomar möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder.


Hur stora är möjligheterna att få stipendium?

Minnesfonden får alltid många ansökningar. De tillgängliga medlen räcker inte för att ge alla sökande som uppfyller kriterierna stipendium. En prioritering görs då av ansökningar som bäst uppfyller Minnesfondens ändamål.


Vad man kan söka till?

Stipendium kan sökas för utbyte med länder utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland och som faller inom någon av följande tre kategorier.
 • Lägervistelse
  Fonden ger stipendier för lägervistelser med ett konkret ungdomsutbyte i form av ett välplanerat program som genomförs tillsammans med ungdomar på besöksorten och/eller andra länder under lägret.
 • Ungdomsutbyte
  Fonden ger stipendier för utlandsvistelser med ett konkret ungdomsutbyte i form av ett välplanerat program som genomförs tillsammans med ungdomar på besöksorten och med tidigare genomförda eller förberedda svarsbesök. Vi ser helst att boende sker i familj hos ungdomarna på besöksorten.
  Läger och utbyten som inkluderar besök i forna förintelseläger (toleransbesök) ges viss prioritet. Toleransresor utan svarsbesök eller utan ungdomskontakter på resmålet får inte stöd.
 • Volontärinsatser
  För volontärresor gäller att volontärinsatsen skall ha ett dokumenterat värde för dem som insatsen riktas mot och även innebära personlig utveckling för volontären samt vara minst åtta veckor lång.


Endast ansökningar inom någon av dessa tre kategorier kan få stipendium.
Minnesfonden ger inte stöd till personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller till praktik i utbildning. Minnesfonden ger inte stipendium till idrottsutbyte med fokus på tävling eller träning och med litet eller inget konkret ungdomsutbyte som uppfyller Minnesfondens ändamål.


Vart kan man resa?

Fonden står öppen för ansökningar avseende alla länder med undantag av Sverige, Danmark, Finland och Norge.


Från vilka länder kan man söka stipendium för ett svarsbesök

För länder med mycket svag ekonomi kan Minnesfonden ibland bevilja stöd till svarsbesök. Observera att detta sker efter noggrann prövning och endast i vissa speciella fall. För ansökan om svarsbesök gäller samma anvisningar som för ansökan om stipendium för resa från Sverige.


Vem kan söka?

Stipendium kan sökas av organisationer och enskilda personer företrädesvis inom föreningsverksamhet. Organisationernas avlönade personal står utanför stipendiegivning. Personer som ansökan avser skall ha fyllt 11 år men inte 26 år vid utbytets genomförande.


Hur söker man?

Stipendium söks på fastställda elektroniska webformulär på Minnesfondens hemsida. Det finns ett formulär för Gruppansökan och ett för Enskild ansökan. För att ansökan skall kunna skickas in måste formuläret vara komplett ifyllt och obligatoriska bilagor i PDF-format bifogade. Alla förhållanden som sökande anser viktiga – såsom t ex redan påbörjat utbyte eller planerat svarsbesök - måste tydligt framgå av ansökan. Om man söker för både för att resa ut och att ta emot svarsbesök under samma ansökningsperiod skall man göra 2 separata ansökningar. Man kan inte söka retroaktivt. <


Obligatoriska bilagor

Till Ansökan skall bifogas:

Inbjudan från det land/organisation ni avser besöka. För utförlig anvisning, läs under rubriken Frågor & Svar.

Två rekommendationsbrev för enskild sökande från olika personer som känner sökande väl och kan intyga att denna är lämplig för att genomföra det föreslagna besöket. För utförlig anvisning, läs under rubriken Frågor & Svar.

Tillstyrkan krävs vid gruppansökan. Det är ett undertecknat brev från firmatecknare eller ordförande i förening som godkänner ansökan i dess olika delar och intygar att föreningen tar ansvar för resan. För utförlig anvisning, läs under rubriken Frågor & Svar.

För svarsbesök gäller följande bilagor
Er inbjudan till gruppen som skall besöka Sverige, se i övrigt inbjudan ovan
Dagsprogram/schema/aktiviteter, se ovan
Tillstyrkan, från förening eller skola i Sverige, se i övrigt ovan.


När söker man

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 maj och 30 november stängs
kl. 24.00 den 15 februari.


Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 december och 30 april stängs
kl. 24.00 den 15 september.

Ansökningar som inte är signerade och insända vid tidpunkten för stängning behandlas inte av Minnesfonden. För bilagorna Inbjudan (enskild och grupp) och Deltagarlista (för grupp) kan komplettering ske i efterhand. För sista datum för komplettering, se information på hemsidans startsida. Ansökan som inte är komplett när tiden för komplettering gått ut behandlas inte. Komplettering av Inbjudan och Deltagarlista sker genom att sökande mejlar bilagorna i PDF format till Minnesfonden.

Ansökan från omyndig enskild sökande skall vara undertecknad av målsman, angivet konto för eventuell utbetalning skall tillhöra målsman och eventuellt beviljat stipendium kommer att utbetalas till denne.


När får man besked?

Besked om utgången av ansökan ges i början/mitten av april respektive början/mitten av november. Besked lämnas till den mejladress sökande angivit i ansökan.


Hur betalas stipendiet ut?

För er som fått beviljadebrev så rekvirerad du det beviljade medlet så här: Gå till hemsidan och välj rubriken Ansökan och välj sedan Inloppgning Beslut. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du använde när du gjorde din ansökan. Om du glömt ditt lösenord klickar du på "Här" och ansök om ett nytt. När du kommit in på din ansökan så välj fliken Rekvisition och fyll i de uppgifter som behövs. Observera att gör gruppansökan så behövs en uppdaterad deltagarlista med namn och födelseår. Bilagan skall vara i PDF format.
Ett tips. Spara alltid ditt mejl med lösenordeet och klistra in lösenordet. Det är lätt att missuppfatta tecken.Vad gäller om rapport?

En skriftlig rapport enligt fastställda riktlinjer skall insändas till Minnesfonden inom 3 månader efter avslutat utbyte. Sökande som inte lämnat tillfredsställande rapport kan inte komma ifråga för nya stipendium. Att rapportera via hemsidan fungerar för närvarande inte. Sänd er rapport till mejladress: fbminne@gmail.se. Fonden publicerar ett urval av rapporter och foton på hemsida och sociala medier. Om ni bifogar foton vill vi därför gärna ha dem i formaten .jpg eller .png och texter gärna i word-format eller motsvarande.
Riktlinjer för rapport, läs här>>>


Vidare upplysningar

kan erhållas av kansliet, tel 08 - 662 25 05

(Telefontider anges på telefonsvarare)

E-post: info@folkebernadottesminnesfond.seFOLKE BERNADOTTES MINNESFOND

Box 11541, 100 61 Stockholm