Att söka stipendium


Här finns de flesta svar som du behöver för att kunna ansöka om stipendium från Minnesfonden.

Vilken typ av aktiviteter kan få stipendium?

Minnesfondens bidrag till fred och förståelse är att bevilja stipendier till grupper och enskilda för internationella utbyten. Omfattningen av det planerade umgänget mellan svenska och utländska ungdomar är av avgörande betydelse vid bedömningen av ansökningarna.


Följande typer av utbyten kan få stöd från Minnesfonden1 Lägervistelser med konkret ungdomsutbyte i annat land.

2 Ungdomsutbyte : Utlandsvistelser med konkret ungdomsutbyte på besöksorten och med svarsbesök. Boende i familj prioriteras. Besök på förintelseläger kan här förekomma men huvudsyftet med resan ska vara ungdomsutbyte.

3 Volontärresor utanför de kommersiella aktörerna på området (se nedan). Minsta längd 8 veckor. Viss utlandspraktik och vissa fältstudier under svensk högre utbildning och gymnasieutbildning kan få stipendium, förutsatt att den är i överensstämmelse med minnesfondens kriterier och omfattar brett umgänge med ungdomar i landet i fråga.

4 Organisationers och föreningars aktiviteter för ökad internationell förståelse mellan ungdomar i Sverige.Vart kan man resa?


Minnesfonden lämnar stipendier till utbyten mellan Sverige och alla andra länder.Hur ska utbytet genomföras?

Med konkret utbyte avses att umgänget med de utländska ungdomarna ska utgöra minst 50 % av vistelsen utomlands. Vid kortare resor ska längden på utbytet utöver resdagar omfatta minst tre dagars utbyte med de utländska ungdomarna.Vad menas med svarsbesök?

Svarsbesök är ett besök i Sverige av de ungdomar i ett annat land som ni har haft eller planerar utbyte med. I undantagsfall bidrar Minnesfonden till svarsbesöket och då bara för vissa länder med en mycket svag ekonomisk situation. Minnesfonden prioriterar bidrag till svarsbesök i utbyten där ni bor i värdfamilj under ert besök och de ungdomar ni bjuder in bor hos värdfamiljer i Sverige.


Vem kan söka?


Stipendier kan tilldelas sökande som fyllt 11 år men inte 26 år vid utbytets genomförande. För omyndiga sökande krävs att målsman står för ansökan och, senare, vid eventuell rekvisition.


Vad kan man söka för?

Minnesfonden ger inte stipendium till personlig utbildning, till utbildningsinriktade seminarier, till konferenser, till idrottsutbyte med fokus på tävling eller träning och med inget eller litet konkret ungdomsutbyte, eller till biståndsarbete.
Minnesfonden avser att följa Sidas inriktning på stöd till volontärarbete, vilket innebär att stipendier inte ges för deltagande i kommersiella resebyråers volontärresor.


Kan man få stipendier för idrottsutbyte, cuper och träningsläger?


Under förutsättning att programmet innehåller ett väl planerat och genomfört internationellt utbyte utöver idrottsaktiviteterna kan man få bidrag från minnesfonden. Det förutsätter att det finns gemensamma programaktiviteter som skapar internationell förståelse. Boende i familj är ett viktigt kriterium.Hur söker jag?

Stipendium söks via vårt webbformuläs på hemsidan Det finns ett formulär för Gruppansökan och ett för Enskild ansökan. För att ansökan skall kunna skickas in måste formuläret vara komplett ifyllt och obligatoriska bilagor i PDF-format bifogade. Alla förhållanden som sökande anser viktiga – såsom t ex redan påbörjat utbyte eller planerat svarsbesök - måste tydligt framgå av ansökan. Om man söker för både för att resa ut och att ta emot svarsbesök under samma ansökningsperiod skall man göra 2 separata ansökningar. Man kan inte söka retroaktivt.


Kan jag komplettera min ansökan i efterhand?

Ansökningar som inte är signerade och insända vid tidpunkten för stängning behandlas inte av Minnesfonden. Efter att du signerat din ansökan kan du inte nå den.
I undantagsfall kan du få komplettera din ansökan med bilagor senare. Du kanske har haft svårigheter att få kontakt med dem du ska resa till, eller problem med utrustning för att få signerade dokument. Kansliet kompletterar din bilaga till din ansökan. Sänd din bilaga i pdf-format till: info@folkebernadottesminnesfond.se
Sista dag för komplettering står angivet på hemsidans startsida.
Spara Minnesfondens mejladress, info@folkebernadottesminnesfond.se, i din adressbok, så att inte eventuella kompletterande frågor hamnar i din skräppostkorg.


När får jag besked?

Tid för besked finns angivet på Minnesfonden hemsida, vanligtvis i början/mitten av april respektive början/mitten av november. Besked lämnas till den mejladress du angivit i ansökan.
Spara Minnesfondens mejladress, info@folkebernadottesminnesfond.se, i din adressbok, så att inte beskedet hamnar i skräppostkorgen.Hur betalas stipendiet ut?

Du som fått beviljadebesked till den mejladress du uppgivit i ansökan rekvirerar stipendiet så här: Gå till hemsidan och välj menyn ”Ansökan” och sedan ”Inloggning Beslut”. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du använde när du gjorde din ansökan. Om du glömt ditt lösenord klickar du på "Här" och ansöker om ett nytt. När du loggat in på din ansökan, väljer du fliken ”Rekvisition” och fyller i de uppgifter som behövs. Observera att du som gjort gruppansökan behöver du bifoga en uppdaterad deltagarlista med namn och födelseår. Bilagan ska vara i pdf-format och ha ett kort filnamn utan otillåtna tecken.


Vad ska min rapport innehålla?

Inom 3 månader efter avslutad resa ska du eller ni rapportera till Minnesfonden. Rapporten ska översiktligt beskriva den aktivitet ni fått stipendium till. Det är bra om rapporten även innehåller reflektioner och upplevelser från deltagarna i gruppen och vad de fått ut av utbytet. Gärna några bilder om sådana finns.
Fonden publicerar ett urval av rapporter och foton på hemsidan och sociala medier. Om ni bifogar foton vill vi därför gärna ha dem i formaten .jpg eller .png och om möjligt med uppgift om fotograf och personer på bilden. Texter ska helst vara i Word-format eller motsvarande.
Syftet med rapporten för Minnesfonden är att säkerställa att stipendierna går till rätt ändamål och att följa upp verksamheten. För sökande kan rapporten bli ett pedagogiskt hjälpmedel för att utvärdera aktiviteten.
Rapporten ska innehålla:
-Ansökningsnummer
-Namn, e-post och telefon till ansvarig för rapporten
-Antal deltagare i en grupp
-Målet/syftet med aktiviteten
-Hur utbytet bidragit till att uppfylla minnesfondens syfte
-Hur har aktiviteten finansierats
Sänd din rapport till mejladress: fbminne@gmail.com
Du som får bidrag för att resa som volontär kommer i samband med besked om beviljad ansökan att få ett formulär med frågor. Formuläret ska du ta med dig på ditt utbyte och få frågorna skriftligt besvarade av ansvariga för utbytet. Det ifyllda formuläret bifogar du sedan till din egen rapport till minnesfonden.


Hur gör jag en kostnadsberäkning till min ansökan?

Syftet med kostnadsberäkningen är att ge minnesfonden en bild av hur kostnader och finansiering av det du söker för ser ut och om den är realistisk. Kostnadsberäkningen har sju olika fält som ska fyllas i. På kostnadssidan:
- Resekostnader
- Programkostnader
- Kost och logi
På intäktssidan:
- Deltagaravgifter
- Anslag/bidrag från annan (än Minnesfonden)
- Egna medel (från den sökande)
Sökt stipendium från Minnesfonden fylls i med automatik när du fyllt i rutan ”ansökt belopp” under fliken ”information”. När du fyllt i boxarna sker summeringen automatiskt för kostnader och för inkomster. Du bör aldrig räkna med att Minnesfonden ger ett stipendium som täcker alla kostnader.När söker jag?

Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 maj och 30 november stängs
kl. 24.00 den 15 februari.


Ansökningar med beräknad avresa mellan 1 december och 30 april stängs
kl. 24.00 den 15 september.

Vart vänder jag mig vid frågor?


Vidare upplysningar


kan erhållas av kansliet, tel 08 - 662 25 05

(Telefontider anges på telefonsvarare)

E-post: info@folkebernadottesminnesfond.seFOLKE BERNADOTTES MINNESFOND

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm