Om fonden


Ett stycke nutidshistoria

Folke Bernadottes Minnesfond bildades kort efter mordet på Folke Bernadotte i Jerusalem den 17 september 1948. Greve Folke Bernadotte af Wisborg arbetade på FNs uppdrag som medlare i Palestinakonflikten när han sköts till döds på öppen gata av judiska högerextremister. Omgående påbörjades en riksomfattande insamling i Sverige till Folke Bernadottes minne. Initiativet kom från Svenska Europahjälpen i samråd med bland annat Röda Korset och Sveriges Scoutförbund, där Folke Bernadotte varit starkt engagerad och även ordförande. Resultatet av insamlingen blev 1 miljon kronor.
Stiftelsens första styrelse hade en påfallande stor spännvidd – där ingick representanter från såväl Svenska arbetsgivarföreningen som Landorganisationen och Lantbruksförbundet, och där fanns också Folke Bernadottes änka, Estelle Bernadotte af Wisborg, samt hans syster Elsa Cedergren. Ordförande var riksmarskalk Birger Ekeberg.Under fondens första år delades 8.400 kronor ut i Bernadottestipendier. De senaste åren har utdelningen varit ca 5 miljoner per år. Genom en aktiv förvaltning har fondens kapital vuxit så att Folke Bernadottes Minnesfond idag är en av de största fonderna i Sverige.


Utbytenas mål

Resmålen och utbytenas inriktning har varierat under åren – det är ansökningarna och behoven i samhället som styr. Några trender går dock att urskilja.När Europa öppnades efter andra världskriget fanns en uppdämd längtan hos människor efter att få resa. De första åren var utbytet företrädesvis inom Europa. Bidragen gavs då till en stor del för vidareutbildning inom hälso-sjukvård, samt för utbildningar som inte fanns i Sverige, till exempel arbetsterapeut och dövtolk.Under framförallt 1960-talet ökade den internationella medvetenheten och intresset för utvecklingsländer växte. Den ekonomiska tillväxten i Sverige bidrog också till att fler ungdomar fick möjlighet att resa på utbyte, vilket visades sig i ett ökat antal ansökningar. Under 60- och 70-talen gick färden till stor del till Afrika och Latinamerika för studieresor och deltagande i biståndsprojekt. Under 80-och 90-talen blev utbyte i Asien allt vanligare. Efter Berlinmurens fall ökade också utbytet med Östeuropa och Baltikum påtagligt. Allt vanligare blev det också att skolklasser och ungdomsgrupper gjorde toleransresor till före detta koncentrationsläger.


Särskilda insatser

Fonden har också gjort särskilda insatser t ex vid naturkatastrofen i Haiti år 2010 och en insats till stöd för bykooperativet Neve Shalom/Wahat al-Salam i Israel, en by där judar och palestiner med israeliskt medborgarskap lever och arbetar sida vid sida.


Utbytet allt viktigare

Organisationer som av tradition fått många stipendier är Röda Korset och scoutrörelsen, där Folke Bernadotte var djupt engagerad. Under Minnesfondens första femton år gick de flesta stipendierna till scoutrörelsen, men även stipendiater inom hälso- och sjukvård samt religiösa organisationer. De senaste åren har fonden breddat sin verksamhet och ökat stipendiegivningen till skolor, idrottsrörelse och musik- och kulturutbyten. Dessutom har allt fler enskilda sökande tilldelats stipendier särskilt för volontärinsatser. I takt med stigande antal ansökningar har styrelsen ansett det nödvändigt att lägga större betoning på utbytet – utbyte av erfarenheter i värdlandet måste till, och helst också svarsbesök i Sverige.


Nya vägar

Vi lever i en ekonomisk och politisk brytningstid. Samhället och de enskilda organisationerna tvingas spara och göra ekonomiska val i betydligt större utsträckning än tidigare, vilket kan medföra nya behov av insatser.Även Folke Bernadottes Minnesfond står inför ett nytt skede. Fondens stadgar ger stort utrymme för egna initiativ, vilket är nödvändigt i en tid av växlande ekonomisk utveckling. Fonden är alltid öppen för nya koncept och typer av utbyten som uppfyller våra stadgars ändamålsparagraf. Inom styrelsen förs en öppen diskussion om framtiden.Ansvaret kan falla tungt på den som vill skapa fred och internationell förståelse. Men att kunna medverka till att några steg tas i rätt riktning innebär framför allt glädje och en stor förmån. Folke Bernadotte blev mördad på öppen gata i Jerusalem 1948, men hans ande lever, inspirerar och manar till efterföljd.
Tillbaka till toppenKansliet: Malmgårdsvägen 63, 2tr, 116 38 Stockholm, Telefon: 08 - 662 25 05 (Telefontider anges på telefonsvarare)

E-post: info@folkebernadottesminnesfond.se